# سفید

JJJ شیب دوسویه

  موج؛ سفید راه راه آسمان؛ رنگی جز زمین بار؛ کج مبدا و مقصد؛         خواسـته؛ هـیجان انگیزه؛ سکوت! پاسخ؛ تپـش شکل؛ موج                                                             تـَو (۲۴خرداد۸۵)
/ 5 نظر / 16 بازدید