# زمان

::: بی کمد!

. نشیب و فراز زمان دندانه می‌سازد بر کلید(م) جوف سیاهِ فیروزفام نهان که بگرداند  قفل‌واره‌ای ///////////////////////////////////////////// دستینه‌ی سفید ژی (۲۶/۱۱/۸۵)
/ 6 نظر / 15 بازدید