::: آهنگ‌سازی*

.

بریده بریده

۱-ُ۰ شنیدن۱

و باریدن۲ 

بدان خط‌ خط خا‌ل‌ین

---------------------------

* ۱۷دی۱۳۸۵

۱ امیدمادر ۲۷/۱۱/۸۱

۲ بنـد نه‌ه ۱۲/۱۱/۸۴

/ 3 نظر / 17 بازدید