=|= گوسالگی (14)

 

{ویژه نوشته ی نهمین سال تارنگاشت گویه هایی در چراغ خاموش}

 

خورشید با چهره ی شیر

                 میزند لبخندی ؛ جیک

   با فشار در واحد کوچکی از زمان

                        نشانه ای بر سینه ام /  از "دشتی"

 

برای فشار در ناکوچکآیی از زمان

                        بر سینه ام/ گوییا نشانه ی دشتی

/ 0 نظر / 15 بازدید