::: راز زردآلو (۷)

٬

۴۳۸۳ ؟!  بارْ چرخیدن زمین

و من ...

هنوز بارم -هسته‌ی سبـز-

به خاکْ نندوخته ؟!

----------------------------------------------

راز زرد آلو (۶)

راز زرد آلو (۴+۱)

/ 6 نظر / 14 بازدید
دريا

شايد، تغيير رنگ، کارساز شود و شايد، زمين، حجمش را خوب تقسيم نمی کند.

رویا

اين چرخشها ،و با هر چرخش يک هسته ،يک نهال ،يک درخت و يک هستی.