UUU آمآد

 

چشم به راه م بودی

بدون آنکه بدانی/ میدانم

هفتصد و سی روز و سی روز و سی روز

تا داستانمان زمزمه شود

               برای سیمرغ

                     در سمر

                        بارها

برای بازها/ در پشت در گچ گرفته ی طانا

/ 1 نظر / 13 بازدید
رویا

مبارک است انشااله ؟